A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH - Tổ chức triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN MỸ LỘC                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TRƯỜNG THCS MỸ TRUNG                                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     

                              Số:      /KH -THCSMTr

                                                                                                                                                                         Mỹ Trung, ngày 27 tháng 04 năm 2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018

   Thực hiện Công văn số 545/SGDĐT-GDTrH ngày 24/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc bồi dưỡng giáo viên (GV), cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục phổ thông đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018;

   Căn cứ Kế hoạch số 683/KH-SGDĐT ngày 22/5/2020 của Sở GDĐT về việc Phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đào tạo với Viettel Nam Định triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 qua mạng Internet theo Công văn số 4602/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

   Căn cứ Kế hoạch số 276/KH-PGDĐT ngày 25/05/2020 của Phòng GDĐT về việc tổ chức triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

  Trường THCS Mỹ Trung xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 - Thực hiện hiệu quả các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Bộ GDĐT, Sở GDĐT và Phòng GDĐT về thực hiện Chương trình GDPT 2018;

 - Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ qua mạng Internet cho đội ngũ giáo viên (GV), cán bộ quản lý (CBQL) của trường để triển khai thực hiện hiệu qua Chương trình GDPT 2018 theo đúng lộ trình.

- Tăng cường năng lực của đội ngũ GV, CBQL đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo 100% GV, CBQL của nhà trường được bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, tự bồi dưỡng Chương trình GDPT 2018 theo lộ trình của cấp học.

- Tất cả GV, CBQL tham gia khoá bồi dưỡng với tinh thần tích cực, chủ động hoàn thành khoá bồi dưỡng theo đúng kế hoạch đã ban hành; GV,CBQL cốt cán(đ.c Tuyên, Diệp) tích cực hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động bồi dưỡng.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai bồi dưỡng GV, CBQL giáo dục phổ thông đại trà thực hiện Chương trình GDPT 2018 hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của Chương trình GDPT 2018.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN

   Theo công văn 545/SGDĐT ngày 24/4/2020 của Sở GDĐT về việc triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục phố thông đại trà thực hiện chương trình GDPT 2018, sau khi nhận được tài khoản GV, CBQL từ Viettel Nam Định bàn giao cho các nhà trường, các học viên sẽ thực hiện việc bồi dưỡng qua mạng mô-đun 1 như sau:

1. Chuẩn bị

 - Hoàn thành hồ sơ cá nhân.

 - Đăng ký môn học: mỗi giáo viên đăng ký 1 môn học chính theo phân công; nếu trường hợp giáo viên nào được phân công dạy nhiều môn thì chọn 1 môn chính để cấp chứng chỉ theo từng mô-đun (các môn còn lại giảo viên có thế ỉựa chọn các Môn học tham khảo thêm (tự học) và hệ thống không đánh giá giáo viên môn học này). (Chi tiết các bước thực hiện theo tài liệu trong phụ lục đính kèm theo Kế hoạch số 683/KH-SGDĐT ngày 22/5/2020 của Sở GDĐT )

2. Học tập

- Tìm hiểu chương trình giáo dục tống thế.

- Tìm hiểu nhiệm vụ, mục tiêu của mô-đun.

 - Nghiên cứu tài liệu, video, tư liệu học tập.

- Thảo luận trên hệ thống CNTT và sinh hoạt nhóm sinh hoạt nhóm theo cụm trường được sự hỗ trợ của các giáo viên cốt cán và giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội (nếu cần).

 - Hoàn thành các bài kiểm tra trắc nghiệm, tự luận, bài tập cuối mô-đun và gửi lên hệ thống. (Chi tiết các bước thực hiện theo tài liệu trong phụ lục đính kèm theo 3 Kế hoạch số 683/KH-SGDĐT ngày 22/5/2020 của Sở GDĐT)

3. Hoàn thành các khảo sát

- Khảo sát cuối mô-đun 1.

- Đánh giá theo chuấn nghề nghiệp giáo viên.

- Khảo sát nhu cầu bồi dường thường xuyên. (Chỉ tiết lộ trình thực hiện đỉnh kèm theo Kế hoạch số 683/KH-SGDĐT ngày 22/5/2020 của Sở GDĐT)

III. KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG

1. Đối tượng, nội dung và thời lượng bồi dưỡng

 a) Đối tượng bồi dưỡng

- Giáo viên THCS (trừ số giáo viên cốt cán đã tham gia bồi dưỡng và được cấp chứng nhận của Bộ GDĐT).

- Cán bộ quản lý trường THCS (trừ số cán bộ quản lý đã tham gia bồi dưỡng và được cấp chứng nhận của Bộ GDĐT).

b) Nội dung và thời lượng bồi dưỡng

- Đối với giáo viên: Tổ chức bồi dưỡng cho tất cả giáo viên mô đun 1: “Hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018”. Thời lượng: 40 tiết.

- Đối với cán bộ quản lý: Tổ chức bồi dưỡng cho tất cả cán bộ quản lý mô đun 1: “Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường trung học cơ sở”. Thời lượng: 40 tiết.

2. Hình thức bồi dưỡng:

   Việc bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý được thực hiện theo hình thức tự bồi dưỡng qua mạng kết hợp với tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong trường hoặc cụm trường. Huy động và bảo đảm chế độ, điều kiện cho đội ngũ giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông cốt cán (đã được tập huấn tại Bộ, Sở GDĐT) hỗ trợ đồng nghiệp trong hoạt động tự bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, tại chỗ theo đúng hướng dẫn của Phòng GDĐT, cụ thể như sau:

a) Tự bồi dưỡng qua mạng

- Phòng GDĐT lập kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý đại trà (theo khung nội dung và thời gian tại phụ lục.

- Phòng sẽ cử giáo viên giáo viên cốt cán hỗ trợ trong quá trình bồi dưỡng cho các nhà trường theo Quyết định phân công của Sở GDĐT.

 - Triển khai tự bồi dưỡng qua mạng được thực hiện trên hệ thống quản lý bồi dưỡng qua mạng của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel theo chỉ đạo của Bộ GDĐT tại Công văn số 4602/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2019 về việc triển khai bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông theo Công văn số 3587/BGDĐT-GDTrH; mỗi giáo viên và cán bộ quản lý đều phải có Email cá nhân để lập tài khoản thực hiện bồi dưỡng (Lãnh đạo nhà trường cùng với Phòng phối hợp với Viettel Nam Định lập tài khoản cho giáo viên và cán bộ quản lý đồng thời thực hiện tập huấn quản lý và sử dụng phần mềm bồi dưỡng qua mạng). Nguồn kinh phí lập tài khoản được trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục của nhà trường hoặc các nguồn hợp pháp khác.

b) Tổ chức bồi dưỡng kết hợp sinh hoạt chuyên môn:

  Sau đợt tự bồi dưỡng qua mạng, các nhà trường tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn (theo trường hoặc cụm trường) để trao đổi, thảo luận, áp dụng nội dung bồi dưỡng vào thực tiễn nhà trường.

IV. Tổ chức thực hiện

 - Nhà trường lập danh sách giáo viên, cán bộ quản lý đại trà của nhà trường theo mẫu tại phụ lục 1a, phụ lục 2a và gửi về Phòng GDĐT.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý; quản lý, chỉ đạo, giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp liên tục của đội ngũ cốt cán tại nhà trường.

- Chỉ đạo giám sát, đánh giá việc bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý trong nhà trường; giám sát việc tự bồi dưỡng của của giáo viên và cán bộ quản lý với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán. - Phân công giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý hỗ trợ học tập trực tuyến và đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý các nhà trường tự bồi dưỡng qua mạng. Theo dõi quá trình tổ chức, giám sát hoạt động tự học (có tương tác giữa: giáo viên với giáo viên; giáo viên với giáo viên cốt cán; giáo viên với báo cáo viên; cán bộ quản lý với cán bộ quản lý; cán bộ quản lý với cán bộ quản lý cốt cán; cán bộ quản lý cốt cán với báo cáo viên). Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng của của giáo viên và cán bộ quản lý đối với từng mô đun bồi dưỡng.

- Tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn để trao đổi, thảo luận, áp dụng nội dung bồi dưỡng vào thực tế nhà trường. Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo trường đối với các môn: Ngữ văn, Toán; theo cụm trường (02 cụm trường) đối với các môn còn lại.

 – Nhà trường phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel (Nam Định) để cập nhật thông tin, cấp tài khoản cho các học viên tham bồi dưỡng qua mạng.

 2. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về thông tin trong danh sách giáo viên, cán bộ quản lý đại trà của nhà trường theo mẫu tại phụ lục 1a, phụ lục 2a (đã gửi về Phòng GDĐT).

- Xây dựng kế hoạch nộp Phòng GDĐT phê duyệt trước khi thực hiện và tổ chức triển khai các hoạt động bồi dưỡng cho giáo viên, cán bộ quản lý tại nhà trường; tổ chức sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn để trao đổi, thảo luận, áp dụng nội dung bồi dưỡng vào thực tế nhà trường; quản lý, chỉ đạo, giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp phát triển nghề nghiệp liên tục của đội ngũ cốt cán tại nhà trường.

- Chỉ đạo giám sát việc bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý trong nhà trường; giám sát việc tự bồi dưỡng của của giáo viên và cán bộ quản lý với sự hỗ trợ của đội ngũ cốt cán.

- Bố trí công việc, tạo điều kiện cho giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý hỗ trợ học tập trực tuyến và đánh giá giáo viên, cán bộ quản lý tự bồi dưỡng qua mạng khi có yêu cầu của Phòng GDĐT.

- Cử lãnh đạo nhà trường cùng Phòng GDĐT phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội Viettel (Nam Định) để cập nhật thông tin, cấp tài khoản cho các học viên tham bồi dưỡng qua mạng.

- Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động tự đánh giá và bồi dưỡng triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của nhà trường (Gửi báo cáo về Phòng GDĐT theo các đợt).

   Trên đây là kế hoạch về việc tổ chức triển khai bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông đại trà thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của trường THCS Mỹ Trung. Nhận được kế hoạch này, đề nghị tất cả CBQL, tổ chuyên môn, GV nghiêm túc thực hiện.

 

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                            Trần Thị Thúy Hằng

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (để báo cáo);

- Lưu VP.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 4
Tháng 08 : 208
Tháng trước : 181
Năm 2020 : 4.331
Năm trước : 975
Tổng số : 5.306